site

MEDRAR NA EXTERIORIDADE
A rúa e o descampado fronte á militarización dos xogos infantís e das formas de socialización adolescente
Micro-obradoiro na Feira Imaxinaria 2015

MEDRAR_NA_EXTERIORIDADE

MEDRAR NA EXTERIORIDADE
A rúa e o descampado fronte á militarización dos xogos infantís e das formas de socialización adolescente

Micro-obradoiro de Ergosfera na Feira Imaxinaria 2015
Domingo 6 de setembro a partir das 14:00h no Alg-a Lab de Valadares (Vigo)


Obradoiro de creación colectiva dun mapa das cualidades urbanas e materiais dos espazos de xogo infantil e dos lugares de socialización adolescente habituais nos tempos previos a que o estado e o mercado monopolizasen a definición das súas condicións.

Conscientes da falta de perspectiva para entender as novas formas de ser neno ou adolescente na actualidade, así como das limitacións da nostalxia como ferramenta crítica, preguntarémonos onde estaban e como eran estes lugares antes da masificación do modelo área-de-xogos-infantís-militarizada ou do proceso que converteu aos centros comerciais nos únicos espazos urbanos capaces de acoller cines e salas recreativas. Ademais, analizaremos cales das características do desenvolvemento urbano teñen unha maior responsabilidade na transformación do modelo: ¿a primacía do tráfico rodado e o aumento das superficies ocupadas polo automóbil privado? ¿a paulatina consolidación dos centros urbanos que sempre tende a desprazar os descampados cara ás novas periferias? ¿a cultura do medo na que se basea a tendencia á sobreprotección e a deriva cara ao control absoluto dos espazos para as persoas menores de idade? ¿as normas de seguridade, salubridade e ornato público que obrigan ao peche dos soares baleiros e outros espazos difusos da cidade?

Tratarase polo tanto dunha sesión de traballo na que, a través das experiencias persoais dos participantes, trazaremos unha especie de ontoloxía parcial destes lugares, compoñendo un diagrama no que se explicite o conflito entre os propios conceptos de xogo e aprendizaxe e a ideoloxía ultra-securitaria materializada polo absolutismo das normas UNE ou das lóxicas capitalistas (que non soamente transforman a cidade dende o paradigma do home-branco-novo-e-motorizado, senón que promoven os ambientes nos que se dá unha maior asociación entre ocio e consumo).

* Este micro-obradoiro é unha continuación do traballo DEGRADACIÓN – EXTERIORIDADE – EMERXENCIA, polo que coma introdución ao seu desenvolvemento pódese ver a presentación “Os comúns nunca están rematados. Os territorios e cousas urbanas tampouco” (19-06-2015, Facultade de Filosofía, Santiago de Compostela) [vídeo, resumo e descarga do documento coas imaxes].

** Sobre a elaboración colectiva dunha ontoloxía parcial e sobre os propios espazos que se tratarán no obradoiro pódense consultar os traballos de UrbanBAT e ColaBoraBora sobre os conceptos de espazo público e alterotopía.

Documentos de interese para preparar o obradoiro:

Sobre o centro comercial como novo espazo de socialización adolescente:

“Cruce de miradas en el escaparate de un Zara” (La industria del placer, 2013), un marabilloso artigo de Observer sobre a necesidade de ter presente que as novas xeracións tamén inventan os seus propios modos de vivir e relacionarse en espazos urbanos tan agresivos para moitos de nós como os centros comerciais.

“Apropiación y control social en un centro comercial de Santiago: prácticas socioespaciales y significaciones adolescentes” (EURE, 2012), un artigo de Miguel Pérez, Rodrigo Salcedo e Gonzalo Cáceres no que analizan as prácticas adolescentes nun centro comercial de Santiago de Chile, obtendo interesantes conclusións sobre a parcialidade das estratexias de control por parte dos seus propietarios, os desbordamentos que se producen, e a relevancia de entender o seu uso a partir da dialéctica liberdade-seguridade e dende a súa complementariedade con outros espazos urbanos.

Sobre o xogo infantil na rúa:

“Jugar en la calle, humanizar la ciudad” (¡Hagan sitio, por favor!, 2010) e “Niños, ciudadanos peligrosos” (A pie, 2000), dous fantásticos artigos de Marta Román Rivas nos que describe a multitude de factores polos que xogar na rúa representa un beneficio, tanto para os propios nenos, coma para a vida no espazo público e a urbanidade dos barrios.

“La calle es peligrosa porque no hay niños en ella, está abandonada” (eldiario.es, 2015), un artigo sobre as ideas de Francesco Tonucci a raíz da súa última visita a Galicia, na que, entre outras cousas, explicou o seu proxecto A cidade dos nenos.

“Playing Out. Why?”, unha lista de dez razóns polas que xogar na rúa é bo para os nenos, realizada por unha organización dedicada especificamente a este tema. Tamén é moi interesante a enquisa “Playday 2007 – Our streets too!”, realizada en 2007 pola organización Playday.

“Cuando jugábamos en la calle” (La Voz de Galicia, 2015) e “Cuando jugábamos en la calle” (Pontevedra Viva, 2013), dous artigos homónimos que relatan experiencias na Coruña e Pontevedra.

“Juguemos” (El País, 2011), un artigo de Elvira Lindo no que aborda brevísimamente a relación entre o xogo na rúa e a educación infantil. Os comentarios en Facebook ao artigo pódense consultar aquí.

“Más calle para los niños, si es posible” (El País, 2012), un artigo de Pablo Linde no que varios investigadores, entre eles Francesco Tonucci, falan dos problemas derivados da sobreprotección actual dos menores, e de como se pasou da vida na rúa (xogo, camiño ao colexio, etc.) ao centro comercial como refuxio de seguridade.

“De Pijp, Amsterdam 1972”, un fragmento dun documental no que se relata a loita para poder xogar na rúa dun grupo de nenos do barrio De Pijp en Amsterdam en 1972. Un documento, de máxima actualidade máis de 40 anos despois da súa realización, que permite entender como afecta o problema do tráfico nas cidades á vida urbana das persoas non motorizadas. Máis información sobre o vídeo aquí.

Sobre o fútbol na rúa:

“Espacios urbanos donde jugar” (García en blog, 2015), un artigo de Salvador García Llanos no que describe exhaustivamente os campos de fútbol en descampados nos que xogaba en tempos marcados polo déficit de infraestruturas deportivas en Santa Cruz de Tenerife.

“La detención del talento. Mirada crítica al Fútbol Base” (Fútbol. Tecnificación táctica, 2014), un curioso artigo de Gonzalo Escudero no que describe as cualidades de xogar ao fútbol na rúa en contraposición ou como complemento aos adestramentos organizados que dominan na actualidade.

Sobre o descampado como lugar de xogo e socialización:

“Los descampados” (Jot Down, 2012), un artigo de Corazón Rural no que describe con detalle algunhas das súas experiencias de xuventude nos descampados arredor da M-30 de Madrid (o artigo publicouse unicamente na versión en papel da revista, polo que só encontramos esta transcrición nun foro); e “La charca de la rana” (Paseando por Madrid, 2013), un artigo de Lucía García sobre outro descampado madrileño.

Sobre as áreas de xogos infantís:

“La mercantilización de los parques infantiles” (Camila y el Arte, 2014), un artigo con moitas referencias no que se comparan varias experiencias históricas non convencionais co proceso de transformación das áreas de xogos infantís en Barcelona a partir da imaxe e a tecnoloxía.

“Playgrounds. Reinventar la plaza” (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2014), unha exposición que analizou “o potencial socializador, transgresor e político que ten o xogo cando aparece vinculado ao espazo público”.

Sobre a cultura do medo en relación á autonomía infantil:

“No Fear: Growing up in a risk averse society” (Calouste Gulbenkian Foundation, 2007), un libro de Tim Gill no que analiza a aversión ao risco inculcada aos nenos, o aumento do control por parte dos adultos de todas as súas actividades, e a historia das áreas de xogos infantís dende a perspectiva de como a seguridade se converteu practicamente no seu único obxectivo, esquecendo que o risco tamén ten un papel fundamental na aprendizaxe dos nenos.

“Niños ‘free range’: los padres que quieren que sus hijos jueguen solos en la calle” (BBC, 2014), un artigo con varios testemuños de adultos que consideran á loita contra o medo como un máis dos esforzos que deben facer pola educación dos seus fillos.


CRECER EN LA EXTERIORIDAD
La calle y el descampado frente a la militarización de los juegos infantiles y de las formas de socialización adolescente

Micro-taller de Ergosfera en la Feira Imaxinaria 2015
Domingo 6 de septiembre a partir de las 14:00h en el Alg-a Lab de Valadares (Vigo)


Taller de creación colectiva de un mapa de las cualidades urbanas y materiales de los espacios de juego infantil y de los lugares de socialización adolescente habituales en los tiempos previos a que el estado y el mercado monopolizaran la definición de sus condiciones.

Conscientes de la falta de perspectiva para entender las nuevas formas de ser niño o adolescente en la actualidad, así como de las limitaciones de la nostalgia como herramienta crítica, nos preguntaremos dónde estaban y cómo eran estos lugares antes de la masificación del modelo área-de-juegos-infantiles-militarizada o del proceso que convirtió a los centros comerciales en los únicos espacios urbanos capaces de acoger cines y salas recreativas. Además, analizaremos cuáles de las características del desarrollo urbano tienen una mayor responsabilidad en la transformación del modelo: ¿la primacía del tráfico rodado y el aumento de las superficies ocupadas por el automóvil privado? ¿la paulatina consolidación de los centros urbanos que siempre tiende a desplazar los descampados hacia las nuevas periferias? ¿la cultura del miedo en la que se basa la tendencia a la sobreprotección y la deriva hacia el control absoluto de los espacios para las personas menores de edad? ¿las normas de seguridad, salubridad y ornato público que obligan al cierre de los solares vacíos y otros espacios difusos de la ciudad?

Se tratará por tanto de una sesión de trabajo en la que, a través de las experiencias personales de los participantes, trazaremos una especie de ontología parcial de estos lugares, componiendo un diagrama en el que se explicite el conflicto entre los propios conceptos de juego y aprendizaje y la ideología ultra-securitaria materializada por el absolutismo de las normas UNE o de las lógicas capitalistas (que no solamente transforman la ciudad desde el paradigma del hombre-blanco-joven-y-motorizado, sino que promueven los ambientes en los que se da una mayor asociación entre ocio y consumo).

* Este micro-taller es una continuación del trabajo DEGRADACIÓN – EXTERIORIDAD – EMERGENCIA, por lo que como introducción a su desarrollo se puede ver la presentación “Los comunes nunca están acabados. Los territorios y cosas urbanas tampoco” (19-06-2015, Facultad de Filosofía, Santiago de Compostela) [vídeo, resumen y descarga del documento con las imágenes].

** Sobre la elaboración colectiva de una ontología parcial y sobre los propios espacios que se tratarán en el taller se pueden consultar los trabajos de UrbanBAT y ColaBoraBora sobre los conceptos de espacio público y alterotopía.

Documentos de interés para preparar el taller:

Sobre el centro comercial como nuevo espacio de socialización adolescente:

“Cruce de miradas en el escaparate de un Zara” (La industria del placer, 2013), un maravilloso artículo de Observer sobre la necesidad de tener presente que las nuevas generaciones también inventan sus propios modos de vivir y relacionarse en espacios urbanos tan agresivos para muchos de nosotros como los centros comerciales.

“Apropiación y control social en un centro comercial de Santiago: prácticas socioespaciales y significaciones adolescentes” (EURE, 2012), un artículo de Miguel Pérez, Rodrigo Salcedo y Gonzalo Cáceres en el que analizan las prácticas adolescentes en un centro comercial de Santiago de Chile, obteniendo interesantes conclusiones sobre la parcialidad de las estrategias de control por parte de sus propietarios, los desbordamientos que se producen, y la relevancia de entender su uso a partir de la dialéctica libertad-seguridad y desde su complementariedad con otros espacios urbanos.

Sobre el juego infantil en la calle:

“Jugar en la calle, humanizar la ciudad” (¡Hagan sitio, por favor!, 2010) y “Niños, ciudadanos peligrosos” (A pie, 2000), dos fantásticos artículos de Marta Román Rivas en los que describe la multitud de factores por los que jugar en la calle representa un beneficio, tanto para los propios niños, como para la vida en el espacio público y la urbanidad de los barrios.

“La calle es peligrosa porque no hay niños en ella, está abandonada” (eldiario.es, 2015), un artículo sobre las ideas de Francesco Tonucci a raíz de su última visita a Galicia, en la que, entre otras cosas, explicó su proyecto La ciudad de los niños.

“Playing Out. Why?”, una lista de diez razones por las que jugar en la calle es bueno para los niños, realizada por una organización dedicada específicamente a este tema. También es muy interesante la encuesta “Playday 2007 – Our streets too!”, realizada en 2007 por la organización Playday.

“Cuando jugábamos en la calle” (La Voz de Galicia, 2015) y “Cuando jugábamos en la calle” (Pontevedra Viva, 2013), dos artículos homónimos que relatan experiencias en A Coruña y Pontevedra.

“Juguemos” (El País, 2011), un artículo de Elvira Lindo en el que aborda brevísimamente la relación entre el juego en la calle y la educación infantil. Los comentarios en Facebook al artículo se pueden consultar aquí.

“Más calle para los niños, si es posible” (El País, 2012), un artículo de Pablo Linde en el que varios investigadores, entre ellos Francesco Tonucci, hablan de los problemas derivados de la sobreprotección actual de los menores y de cómo se ha pasado de la vida en la calle (juego, camino al colegio, etc.) al centro comercial como refugio de seguridad.

“De Pijp, Amsterdam 1972”, un fragmento de un documental en el que se relata la lucha para poder jugar en la calle de un grupo de niños del barrio De Pijp en Amsterdam en 1972. Un documento, de máxima actualidad más de 40 años después de su realización, que permite entender cómo afecta el problema del tráfico en las ciudades a la vida urbana de las personas no motorizadas. Más información sobre el vídeo aquí.

Sobre el fútbol en la calle:

“Espacios urbanos donde jugar” (García en blog, 2015), un artículo de Salvador García Llanos en el que describe exhaustivamente los campos de fútbol en descampados en los que jugaba en tiempos marcados por el déficit de infraestructuras deportivas en Santa Cruz de Tenerife.

“La detención del talento. Mirada crítica al Fútbol Base” (Fútbol. Tecnificación táctica, 2014), un curioso artículo de Gonzalo Escudero en el que describe las cualidades de jugar al fútbol en la calle en contraposición o como complemento a los entrenamientos organizados que dominan en la actualidad.

Sobre el descampado como lugar de juego y socialización:

“Los descampados” (Jot Down, 2012), un artículo de Corazón Rural en el que describe con detalle algunas de sus experiencias de juventud en los descampados alrededor de la M-30 de Madrid (el artículo se publicó únicamente en la versión en papel de la revista, por lo que sólo hemos encontrado esta transcripción en un foro); y “La charca de la rana” (Paseando por Madrid, 2013), un artículo de Lucía García sobre otro descampado madrileño.

Sobre las áreas de juegos infantiles:

“La mercantilización de los parques infantiles” (Camila y el Arte, 2014), un artículo con muchas referencias en el que se comparan varias experiencias históricas no convencionales con el proceso de transformación de las áreas de juegos infantiles en Barcelona a partir de la imagen y la tecnología.

“Playgrounds. Reinventar la plaza” (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2014), una exposición que analizó “el potencial socializador, transgresor y político que tiene el juego cuando aparece vinculado al espacio público”.

Sobre la cultura del miedo en relación a la autonomía infantil:

“No Fear: Growing up in a risk averse society” (Calouste Gulbenkian Foundation, 2007), un libro de Tim Gill en el que analiza la aversión al riesgo inculcada a los niños, el aumento del control por parte de los adultos de todas sus actividades, y la historia de las áreas de juegos infantiles desde la perspectiva de cómo la seguridad se ha convertido prácticamente en su único objetivo, olvidando que el riesgo también tiene un papel fundamental en el aprendizaje de los niños.

“Niños ‘free range’: los padres que quieren que sus hijos jueguen solos en la calle” (BBC, 2014), un artículo con varios testimonios de adultos que consideran a la lucha contra el miedo como uno más de los esfuerzos que deben hacer por la educación de sus hijos.


2 comentarios

2 comentarios

  1. Germám August 27th, 2015 17:44
  2. Ergosfera August 28th, 2015 15:26

    mil gracias Germám! desde luego, muy interesante, y el tema educación formal estaba un poco cojo en la recopilación, lo incluimos!
    Además, en los comentarios del artículo encontramos también esta maravilla: https://www.youtube.com/watch?v=YY6PQAI4TZE, un vídeo sobre la lucha de un grupo de chavales para cerrar una calle al tráfico para poder jugar ¡en un barrio de Amsterdam en 1972!