site

OBRADOIRO NATUREZAS HÍBRIDAS / 4 de outubro / Charla na Facultade de Socioloxía da UDC e roteiro pola Coruña

obradoiro_naturezas_hibridas


Este xoves 4 de outubro participaremos no Obradoiro Naturezas Híbridas organizado polo Grupo de Estudios Territoriales (GET), o Equipo de Sociología de las Migraciones Internacionales (ESOMI) e o Laboratorio de Análisis y Prospectiva Sociopolítica (LAPSO) da Universidade da Coruña.

Máis información sobre o obradoiro, aquí.

E nesta ligazón pódense consultar algúns materiais relacionados coa xornada: 5 km de ruta en busca de las otras naturalezas de la ciudad (Ergosfera, 2013-2014).


Sin comentarios

ENTRE FRONTERA Y LUGAR: ¿CÓMO FUNCIONAN LOS LÍMITES DEL DISTRITO DE USERA?

Estos meses estamos trabajando en un proyecto de estudio y aprendizaje colectivo sobre los problemas y cualidades urbanas que surgen alrededor del límite administrativo del distrito de Usera, un ámbito de la primera periferia sur de Madrid definido por el río Manzanares, la M-30, la M-40, la autovía de Toledo (A-42) y el paseo de Santa María de la Cabeza.

Entre frontera y lugar: ¿cómo funcionan los límites del distrito de Usera? es un proyecto para el programa Mirador Usera promovido por Intermediae / Matadero Madrid y la Junta Municipal del Distrito de Usera.


CARTEL_A3_BLOG_GIF

Cartel  |  A3  |  .pdf  |  29,2 MB


Tras el trabajo de campo y de investigación previo realizado desde julio, en octubre y noviembre se desarrollarán una serie de actividades públicas en Usera en las que contaremos con la colaboración de Todo por la praxis y Carabancheleando.

Toda la información sobre el proyecto se podrá consultar próximamente en la web de Intermediae, aquí, y ya desde ahora en la página del proyecto, en proceso, aquí.

Compartimos a continuación la galería de imágenes donde estamos recopilando las fotografías realizadas entre el 22 y el 27 de julio en el límite del distrito de Usera:


ENTRE FRONTERA Y LUGAR: ¿CÓMO FUNCIONAN LOS LÍMITES DEL DISTRITO DE USERA? / Fotografías


Sin comentarios

Empty Coruña? / Curso de verán da UDC / 29 de agosto – 8 de setembro

banner_empty_coruña

Web    |    Facebook    |    TwitterOs próximos días participaremos en Empty Coruña?, un curso de verán da UDC dirixido por Plácido Lizancos, Estefanía Calo, Hans-Christian Rufer e Scott Lloyd. O curso é, en realidade, unha forma de comezar a facer público un proxecto de investigación máis amplo e moi ilusionante sobre o concepto e as diferentes materializacións dos “baleiros” urbanos relacionados coa crise inmobiliaria desde o caso da Coruña metropolitana.

A nosa participación no curso consistirá na coordinación, xunto a Alberto Rodríguez Barcón do Grupo de Estudos Territoriais, dos roteiros pola cidade do venres 31, e, xunto a Proxecto Cárcere, do obradoiro práctico do martes 4 sobre os procesos (o curso estrutúrase arredor de catro conceptos ou perspectivas: os produtos, as persoas, os procesos e as políticas). Sobre o tema dos estudos e a práctica urbana desde a perspectiva dos procesos, pódese consultar o vídeo da presentación que realizamos no curso Procesos habitados. As arquitecturas nas que vive o outro 90% (E.T.S. de Arquitectura, UDC, 2014): Procesos.

Como diciamos, este curso é un primeiro achegamento á cidade e á cidadanía dun proxecto que pronto terá máis presenza pública e ao que lle desexamos un longo percorrido. Deixamos por aquí un pequeno texto provisional (modo notas) para encadrar a nosa participación en Empty Coruña?:[ Después de la versión original, compartimos también el texto en español ]Materialmente, o que quedou é o que hai. A cidade.

Ergosfera, agosto de 2018


Desde o campo da investigación urbana na súa dimensión material, nos últimos anos foron xurdindo múltiples proxectos e estudos sobre as consecuencias da crise e a burbulla inmobiliaria española na cidade e o territorio contemporáneo. Os diferentes tipos de achegamentos á cuestión de “o que quedou” tras este proceso poderían compoñerse como unha especie de metodoloxía de traballo:

1) Que é o que quedou? Identificación e documentación das consecuencias materiais da crise que apareceron bruscamente no territorio: fragmentos de urbanización e edificación que, en termos consensuais, adóitanse cualificar como inútiles, inacabados ou abandonados. Elaboración de cartografías; formulación de taxonomías dos seus produtos máis xenéricos a nivel arquitectónico e urbanístico.

2) Que significa o que quedou? A partir da lectura crítica dese novo territorio desvelado e da identificación das causas e consecuencias do sucedido (xa moi coñecidas desde a perspectiva social), procédese á construción de múltiples relatos dos feitos, en termos explicativos e históricos, pero tamén e sobre todo, de encadre das posibilidades do presente. Informes académicos, profesionais e desde os movementos sociais en termos políticos e científicos; propostas artísticas que, desde moitos graos de profundidade, basculan entre a denuncia política e o traballo coa fascinante condición estética e conceptual destes espazos; produtos culturais de todo tipo e grao de accesibilidade.

3) Que facer co que quedou? Unha vez composta unha síntese destas materializacións e do contexto que delimita as posibilidades de intervención sobre elas (tanto a nivel particular como sistemático), aparecen as propostas. Normalmente, baixo a premisa que enmarca o famoso concepto de “espazo de oportunidade”. Xa sexa desde a honestidade da acción directa de orixe popular, a experimentalidade das intervencións híbridas cidadanía-institución, a xerga común do negocio inmobiliario, as posibilidades e limitacións da investigación académica, ou a problemática concepción que formulan a maioría das teorías contemporáneas arredor da rexeneración urbana: a mellora da cidade unicamente como introdución dunha idea moi pouco plural (aínda que aceptada consensualmente por todos os partidos políticos) de orde e de calidade. Seminarios e todo tipo de foros de debate; propostas populares, académicas, profesionais e institucionais; intervencións formais e informais.

A nosa intervención en Empty Coruña? pivotará constantemente entre estas tres perspectivas, pero sempre desde unha cuarta e complementaria centrada noutra simple pregunta: Como está a funcionar iso que quedou? Trataremos así de formular a análise das consecuencias da crise a partir dos acontecementos e procesos sociais aos que dan lugar moitos dos seus produtos urbanos xenéricos: os descampados, as ruínas, os solares e edificios sen usos formais e en toda unha gradación de situacións construtivas e de accesibilidade, as grandes infraestruturas non “integradas” na cidade desde a orde urbanística, os novos ecosistemas xerados polas transformacións territoriais xa realizadas, etc.

Por que non recoñecer que, lonxe de ser inútiles, algúns ou moitos destes produtos convertéronse en lugares, en espazos urbanos útiles en si mesmos, ás veces, case en equipamentos? E se priorizamos a valoración das súas cualidades desde o presente, en lugar de desde o futuro, que é o que representa identificalos como inacabados? A partir de que punto adquiren unha lexitimidade suficiente os seus usos informais, humanos e non-humanos, para xa non poder ser pensados como espazos abandonados? Como se podería soster unha política racional e selectiva de non actuación xunto co fomento de intervencións brandas que só abran máis posibilidades sociais en lugar de priorizar a lóxica da colmatación-consolidación?

Son moitos os investigadores aos que nos sumamos na hipótese de que «a cidade contemporánea non é máis fea cada día: é cada día máis rica» (Manuel de Solá-Morales, 2006). Engadimos simplemente a suxestión de que, no ámbito occidental integrado e en termos sociais, antropolóxicos e urbanísticos, é posible que moitos dos produtos materiais da crise estean a representar unha parte extraordinariamente relevante da riqueza do mundo contemporáneo.Materialmente, lo que quedó es lo que hay. La ciudad.

Ergosfera, agosto de 2018


Desde el campo de la investigación urbana en su dimensión material, en los últimos años han ido surgiendo múltiples proyectos y estudios sobre las consecuencias de la crisis y la burbuja inmobiliaria española en la ciudad y el territorio contemporáneo. Los diferentes tipos de acercamientos a la cuestión de “lo que quedó” tras este proceso podrían componerse como una especie de metodología de trabajo:

1) ¿Qué es lo que quedó? Identificación y documentación de las consecuencias materiales de la crisis que aparecieron bruscamente en el territorio: fragmentos de urbanización y edificación que, en términos consensuales, se suelen calificar como inútiles, inacabados o abandonados. Elaboración de cartografías; formulación de taxonomías de sus productos más genéricos a nivel arquitectónico y urbanístico.

2) ¿Qué significa lo que quedó? A partir de la lectura crítica de ese nuevo territorio desvelado y de la identificación de las causas y consecuencias de lo sucedido (ya muy conocidas desde la perspectiva social), se procede a la construcción de múltiples relatos de los hechos, en términos explicativos e históricos, pero también y sobre todo, de encuadre de las posibilidades del presente. Informes académicos, profesionales y desde los movimientos sociales en términos políticos y científicos; propuestas artísticas que, desde muchos grados de profundidad, basculan entre la denuncia política y el trabajo con la fascinante condición estética y conceptual de estos espacios; productos culturales de todo tipo y grado de accesibilidad.

3) ¿Qué hacer con lo que quedó? Una vez compuesta una síntesis de estas materializaciones y del contexto que delimita las posibilidades de intervención sobre ellas (tanto a nivel particular como sistemático), aparecen las propuestas. Normalmente, bajo la premisa que enmarca el famoso concepto de “espacio de oportunidad”. Ya sea desde la honestidad de la acción directa de origen popular, la experimentalidad de las intervenciones híbridas ciudadanía-institución, la jerga común del negocio inmobiliario, las posibilidades y limitaciones de la investigación académica, o la problemática concepción que plantean la mayoría de las teorías contemporáneas entorno a la regeneración urbana: la mejora de la ciudad únicamente como introducción de una idea muy poco plural (aunque aceptada consensualmente por todos los partidos políticos) de orden y de calidad. Seminarios y todo tipo de foros de debate; propuestas populares, académicas, profesionales e institucionales; intervenciones formales e informales.

Nuestra intervención en Empty Coruña? pivotará constantemente entre estas tres perspectivas, pero siempre desde una cuarta y complementaria centrada en otra simple pregunta: ¿Cómo está funcionando eso que quedó? Trataremos así de plantear el análisis de las consecuencias de la crisis a partir de los acontecimientos y procesos sociales a los que dan lugar muchos de sus productos urbanos genéricos: los descampados, las ruinas, los solares y edificios sin usos formales y en toda una gradación de situaciones constructivas y de accesibilidad, las grandes infraestructuras no “integradas” en la ciudad desde el orden urbanístico, los nuevos ecosistemas generados por las transformaciones territoriales ya realizadas, etc.

¿Por qué no reconocer que, lejos de ser inútiles, algunos o muchos de estos productos se han convertido en lugares, en espacios urbanos útiles en sí mismos, a veces, casi en equipamientos? ¿Y si priorizamos la valoración de sus cualidades desde el presente, en lugar de desde el futuro, que es lo que representa identificarlos como inacabados? ¿A partir de qué punto adquieren una legitimidad suficiente sus usos informales, humanos y no-humanos, para ya no poder ser pensados como espacios abandonados? ¿Cómo se podría sostener una política racional y selectiva de no actuación junto con el fomento de intervenciones blandas que solo abran más posibilidades sociales en lugar de priorizar la lógica de la colmatación-consolidación?

Son muchos los investigadores a los que nos sumamos en la hipótesis de que «la ciudad contemporánea no es más fea cada día: es cada día más rica» (Manuel de Solá-Morales, 2006). Añadimos simplemente la sugerencia de que, en el ámbito occidental integrado y en términos sociales, antropológicos y urbanísticos, es posible que muchos de los productos materiales de la crisis estén representando una parte extraordinariamente relevante de la riqueza del mundo contemporáneo.


Sin comentarios

CSOA A Insumisa: Pasado, continxencias, futuro


Versión ampliada do artigo publicado en O Salto Galiza Nº 15 (Xullo de 2018) e lixeiramente modificada con respecto á publicada na web de O Salto Galiza.


Como introdución ao caso da Insumisa, pódese consultar outro artigo publicado no mesmo medio uns meses antes do desaloxo do centro social: «CSOA A Insumisa: Actualidade, necesidade, continuidade» (Ergosfera, xaneiro de 2018).


(Después de la versión original, compartimos también el texto en español.)CSOA A Insumisa: Pasado, continxencias, futuro

Ergosfera, xuño de 2018


mapa_espazos_okupados_blog


Gustaríanos escribir, polo menos, catro artigos sobre o caso do CSOA A Insumisa.


O primeiro sería unha análise do sucedido en termos políticos. Poderíase resumir así. A única decisión digna e radical que se podía tomar e que tomou a asemblea da Insumisa foi negarse a asumir á eliminación do centro social e rexeitar a inaceptable proposta do Concello: desaparecer durante o ano e medio que se empregaría en destruír o traballo colectivo do anterior ano e medio para integrarse nun proceso participativo, non só deseñado, organizado e controlado pola institución, senón de resultado incerto e dependente das próximas eleccións municipais. Salvo esta, se o obxectivo foi algunha vez forzar ao goberno local a asumir a continuidade do CSOA nas súas mesmas condicións de independencia, a maioría do resto das decisións da Insumisa só poden ser cualificadas como erros políticos. Dous son quizais os máis graves: simplificar a imaxe pública do centro social, xa que en case ningún momento se expresou a diversidade de opinións, obxectivos, sensibilidades e formas de vida que o fixeron posible, e rexeitar a súa condición implícita de actor político de primeira orde no contexto da Coruña, é dicir, non explorar a súa capacidade real de enfrontarse ao discurso construído desde os medios de comunicación e o Concello.

Pola outra banda, tras o auto xudicial que relata a tolerancia coa ocupación do espazo por parte das dúas administracións implicadas, Defensa e Concello, e salvo a invitación á cidade de Giuseppe Micciarelli e Margherita D’Andrea (para participar nun foro público que finalmente non se desenvolveu), estamos en completo desacordo con todas as decisións do goberno municipal da Marea Atlántica desde finais de 2017, cando se decide apostar polo proxecto das “Naves do Metrosidero” a costa de perder toda posibilidade de diálogo real co CSOA. Ben por que se cre que ese proxecto é “mellor” que o existente, o cal é un recoñecemento do non recoñecemento da comunidade arredor da Insumisa. Ou ben, ou ademais do anterior, para poder asumir as obras deseñadas para o CIDEA, un proxecto do anterior goberno do PP, financiadas polo Ministerio de Fomento, e utilizadas como elemento de desgaste pola oposición no Pleno municipal e por todos os medios de comunicación masivos, en especial os propios e os afíns á Corporación Voz.

Moitos outros asuntos de interese quedarían aínda por tratar sobre este proceso en termos políticos. Unha reflexión sobre a violencia, por exemplo, que neste caso se materializou en todas as direccións e en múltiples formatos e graos (desde as continuas presións mediáticas cunha clara axenda política ata a violencia policial contra as persoas que construíron e defenderon o centro social, desde as presións legais e xudiciais en defensa do statu quo ata os insultos e ameazas aos membros do goberno local, desde os discursos neutralizadores que se aproveitaron da asimetría no acceso aos medios de comunicación ata o famoso ataque á sede da Marea), pero case sempre sen o respaldo dun debate colectivo sobre a súa lexitimidade. Ninguén entendeu o contexto político actual como unha oportunidade para, polo menos, optar por unha insumisión radical ante o uso da violencia. Neste sentido, se ben algunhas das accións e reaccións das persoas arredor da Insumisa son inxustificables desde a perspectiva social e política, en termos históricos parece máis preocupante o posicionamento do goberno local: por triste que pareza, é posible que o relato construído, principalmente desde a administración municipal e os medios de comunicación masivos, mais tamén desde A Insumisa, teña como consecuencia que, finalmente, o desaloxo incluso signifique un aumento do apoio electoral para o partido do goberno. Ningunha proba sería máis clara do fracaso da vía municipalista para recompoñer o Estado e a súa conexión coa “xente do común” que a aceptación da violencia institucional como medio de resolución deste tipo de conflitos sociais.


O segundo artigo sería unha hipótese sobre como se podería abordar o asunto para lograr a continuidade do CSOA nos seus mesmos termos de autonomía. As accións a realizar serían as seguintes. 1) A partir da okupación da parcela e a constatación da súa condición social e aberta, acelerar a cesión do solo por parte de Defensa para iniciar canto antes o proceso de recoñecemento do CSOA desde o Concello (un recoñecemento unilateral, que xa se vería co tempo que significa materialmente, pero que nun principio non necesitaría nin a vontade explícita nin a participación da asemblea). 2) Traballo de pedagoxía na cidade sobre as cualidades deste tipo de espazos, unha labor fundamental que, por desgraza, non foi asumida por ningunha das partes, pouco por parte da Insumisa e nada por parte do Concello: o fundamental nesta situación era que, polo menos, unha parte significativa da cidadanía sentira curiosidade por coñecer de primeira man o que alí estaba a acontecer. 3) Estudo técnico sobre a necesidade de trasladar o investimento de Fomento cara os outros edificios da parcela para facer o mellor uso posible dos recursos públicos. Diálogo co ministerio. Se non acepta, batalla política: fronte á moi probable condición estratéxica da licitación como ferramenta do PP local e estatal e fronte ao discurso da imposibilidade de frear a inercia burocrática, debate público sobre os argumentos técnicos que recomendan reformular o proxecto no novo contexto da cidade. Se así tampouco acepta o ministerio, inicio do proceso para tombar o proxecto mediante “enxeñería xurídica” como faría calquera outra organización de interese urbanístico: procura de defectos formais na proposta, explotación das cualidades patrimoniais relativas ás edificacións da parcela e á muralla da cidade vella, explicitación da inexistencia do proxecto cultural (CIDEA) que deu orixe ao proxecto arquitectónico, etc. 4) Unha vez paralizadas as obras nos espazos en uso, o Concello xa tería a carta negociadora que podería asumir a asemblea: a posibilidade da súa continuidade. 5) Traballo de innovación xurídica: aquí é onde entran as aprendizaxes da experiencia napolitana. Respecto á autoxestión: recoñecer a informalidade como xeito de organización social lexítimo, é dicir, fronte aos cargos convencionais, a responsabilidade distribuída, anónima, para a xestión dos comúns. Respecto á autoconstrución: imaxinar fórmulas para achegarse ao Código Técnico da Edificación desde os tempos e metodoloxías dos procesos de traballo colectivo. 6) Simultaneamente, formular novas esixencias e mínimos para a negociación coa asemblea, por exemplo: a realización conxunta dun plan de obra para permitir a rehabilitación dos dous edificios sen uso, un plan de mellora autoxestionada das edificacións do CSOA en termos de seguridade estrutural, anti-incendios e de accesibilidade, e un plan de uso compartido da parcela para cando entren en funcionamento os outros edificios como equipamentos municipais.


O terceiro artigo afondaría na perspectiva técnica, quizais a máis útil para sustentar, non só o interese público obxectivo da paralización das obras e da continuidade da Insumisa, senón a esixencia ética de evitar a senrazón. Para empezar, describiríanse as edificacións existentes en termos arquitectónicos co apoio dos informes sobre a parcela realizados polos catedráticos da UDC Pérez Valcárcel e Soraluce Blond (ambos profesores na E.T.S. de Arquitectura da Coruña, o primeiro redactou en 2014 o informe sobre o estado da estrutura das naves incluído no proxecto definitivo, e o segundo realizou en 2013 un estudo sobre as murallas da cidade vella no que se inclúe unha análise da parcela da Comandancia). En resumo: a parcela conta con cinco edificacións na actualidade. As tres naves dianteiras que conformaban xunto aos espazos exteriores anexos o CSOA e que non teñen valor arquitectónico salvo algúns dos seus elementos estruturais; unha nave central en moi mal estado, pero que conserva os seus paramentos, cunha singular estrutura metálica e unha fachada de grandes vidreiras que conforman un lugar polivalente dunha enorme calidade espacial; e un edificio dos anos trinta, antiga residencia de oficiais, cunha arquitectura racionalista volumetricamente moi potente e con espazos de grande interese como a azotea ou as estancias miradoiro.

A continuación, analizaríanse os valores urbanísticos do proceso de uso cidadán representado pola Insumisa. Falaríase da prevalencia do uso fronte ao abandono da cidade en termos de racionalidade, así como sobre a propia lexitimidade urbanística que adquiren estes usos unha vez a ocupación destes lugares por procesos e colectivos informais non é unha casualidade, senón que forma parte da teoría urbana e ten cada vez un maior grao de aceptación no campo dos estudos urbanos críticos (TAZ, terrain vagues, terceiras paisaxes, post-it cities, etc.). Falaríase tamén da condición de diferenza radical a escala metropolitana que representa o CSOA, da súa relevancia en termos de diversidade urbana, unha das procuras fundamentais da investigación sobre a cidade contemporánea. Falaríase por último dos “comúns urbanos”, un campo de interese a escala global de primeira orde na actualidade, e da súa condición de laboratorio nun sentido multidimensional (en termos de organización colectiva, autoconstrución, prácticas culturais, sociais ou políticas, etc.).

Conclusión: se se pensa na parcela da antiga Comandancia desde a análise arquitectónica e urbanística, é imposible xustificar unha intervención que implica investir recursos públicos na rehabilitación de tres naves que non teñen valor patrimonial e que xa estaban a ser rehabilitadas e a acoller usos cidadáns (implicando ademais a súa eliminación), mentres se deixa avanzar cara a ruína total aos outros dous edificios da parcela, estes si cunha clara condición de patrimonio arquitectónico e sen usos formais (a excepción das incursións esporádicas da xuventude) desde finais do século pasado.


O cuarto artigo sería unha descrición dalgúns dos usos e procesos experimentados no CSOA e relacionados con cuestións de debate da máxima actualidade: as realidades que dan conta da singularidade deste tipo de comúns urbanos respecto aos centros cívicos municipais. Nin mellores, nin peores, pero si moi diferentes e necesarios para asegurar a riqueza e a diversidade do ecosistema social, cultural e político da cidade. O desaloxo da Insumisa implica que o público recupera un espazo para o público á conta de destruír un espazo do común. Ningún espazo é 100% accesible. Hai moita xente que xamais entra nun centro cívico e outra que non vai nunca aos centros sociais autónomos. A diferenza relevante é que na actualidade existen 28 centros cívicos ou similares no municipio da Coruña. E só había un CSOA.

Falaríase aquí de conceptos como o empoderamento feminista, a través de experiencias de asemblea onde, en presenza de homes máis vellos e con máis experiencia en procesos de okupación, eran mulleres novas as que tomaban a voz nos momentos clave. Ou da responsabilización e solidariedade radical cos excluídos, algo percibible nas actividades relacionadas cos presos ou nun debate sublime sobre a necesidade de dar espazo ás persoas “problemáticas” do barrio, aínda que iso signifique ter que xestionar os seus conflitos. Falaríase tamén da intensidade das relacións humanas que se forxan nos experimentos de acción cidadá directa como este, no que, entre outras cousas, son só os corpos voluntarios os que poñen en crise a algúns dos grandes temas que dificultan a vida nas cidades, desde a lexislación vixente, ao urbanismo hexemónico, a mercantilización total do solo ou o control sobre as actividades sociais non normativas. Tentaríase ademais, contra o relato da “superioridade” do público, explicar a apertura radical dos comúns, neste caso, a través do exemplo dos skaters, que construíron unha pista de patinaxe incrible unicamente por e para a acción, sen necesidade ningunha de participar no posicionamento político ou no funcionamento cotián da asemblea (unha posibilidade fomentada ademais polas condicións do lugar: o seu tamaño e diversidade de espazos e a súa centralidade urbana). Ou tamén, fronte ao relato da “competencia desleal”, a necesidade da diversidade e a relevancia deste tipo de lugares no ecosistema sociocultural global: por exemplo, os múltiples grupos de música que participaron do espazo e que doutro xeito non terían visitado a cidade pois non dispoñen doutros circuítos.

Moitos outros temas serían tratados aquí: desde a territorialización por grupos de rapaces e rapazas de certos espazos do CSOA sen, aparentemente, o máis mínimo interese político, ata o cariño infinito que expresaba a materialidade das instalacións para a ximnasia e o boxeo ou a condición de auténtico “laboratorio de innovación cidadá” que representaba, ante a falla de conexión coa rede, o sistema de recollida de auga da chuvia ideado.


Como non podíamos facer eses catro artigos, fixemos o mapa adxunto, que representa os principais espazos liberados mediante a súa okupación para o desenvolvemento de actividades colectivas autoxestionadas xurdidos nas últimas décadas na Coruña metropolitana. Neste presente que unha vez máis se demostrou irracional e inxusto, representar o pasado parece o máis oportuno para entender a consistencia deste tipo de materializacións dos comúns e confiar na seguridade do seu futuro. Dous desexos: a) Que o próximo goberno local que se atope con este dilema teña unha maior ambición política, para non claudicar ante a lóxica imperial da senrazón e a violencia, e para asumir a existencia e a necesidade dos aforas ao poder institucional; e b) Que chegue ese seguinte dilema canto antes.* Xusto despois de escribir este artigo, comezaron a producirse detencións de varias das persoas que participaron nas concentracións fronte ao centro social o día do desaloxo. Sendo testemuñas directas do que alí aconteceu, temos que dicir que algunhas das afirmacións do relato policial só poden ser calificadas de erros inexplicables e inxustificables ou directamente de mentiras, así como que os delitos dos que son acusados varios veciños da cidade son un auténtico disparate moi acorde co contexto de descrédito crecente na xustiza estatal. Un novo paso na represión dos movementos sociais da cidade e un novo erro das institucións públicas que non axuda a ter esperanza nun pronto recoñecemento dos comúns urbanos na Coruña.

CSOA A Insumisa: Pasado, contingencias, futuro

Ergosfera, junio de 2018


mapa_espazos_okupados_blog


Nos gustaría escribir, por lo menos, cuatro artículos sobre el caso del CSOA A Insumisa.


El primero sería un análisis de lo sucedido en términos políticos. Se podría resumir así. La única decisión digna y radical que se podía tomar y que tomó la asamblea de A Insumisa fue negarse a asumir a la eliminación del centro social y rechazar la inaceptable propuesta del Ayuntamiento: desaparecer durante el año y medio que se emplearía en destruir el trabajo colectivo del anterior año y medio para integrarse en un proceso participativo, no sólo diseñado, organizado y controlado por la institución, sino de resultado incierto y dependiente de las próximas elecciones municipales. Salvo esta, si el objetivo fue alguna vez forzar al gobierno local a asumir la continuidad del CSOA en sus mismas condiciones de independencia, la mayoría del resto de las decisiones de A Insumisa sólo pueden ser calificadas como errores políticos. Dos son quizás los más graves: simplificar la imagen pública del centro social, ya que en casi ningún momento se expresó la diversidad de opiniones, objetivos, sensibilidades y formas de vida que lo hicieron posible, y rechazar su condición implícita de actor político de primer orden en el contexto de A Coruña, es decir, no explorar su capacidad real de enfrentarse al discurso construido desde los medios de comunicación y el Ayuntamiento.

Por el otro lado, tras el auto judicial que relata la tolerancia con la ocupación del espacio por parte de las dos administraciones implicadas, Defensa y Ayuntamiento, y salvo la invitación a la ciudad de Giuseppe Micciarelli y Margherita D’Andrea (para participar en un foro público que finalmente no se desarrolló), estamos en completo desacuerdo con todas las decisiones del gobierno municipal de la Marea Atlántica desde finales de 2017, cuando se decide apostar por el proyecto de las “Naves do Metrosidero” a costa de perder toda posibilidad de diálogo real con el CSOA. Bien por que se cree que ese proyecto es “mejor” que el existente, lo cual es un reconocimiento del no reconocimiento de la comunidad alrededor de A Insumisa. O bien, o además de lo anterior, para poder asumir las obras diseñadas para el CIDEA, un proyecto del anterior gobierno del PP, financiadas por el Ministerio de Fomento, y utilizadas como elemento de desgaste por la oposición en el Pleno municipal y por todos los medios de comunicación masivos, en especial los propios y los afines a la Corporación Voz.

Muchos otros asuntos de interés quedarían aún por tratar sobre este proceso en términos políticos. Una reflexión sobre la violencia, por ejemplo, que en este caso se materializó en todas las direcciones y en múltiples formatos y grados (desde las continuas presiones mediáticas con una clara agenda política hasta la violencia policial contra las personas que construyeron y defendieron el centro social, desde las presiones legales y judiciales en defensa del statu quo hasta los insultos y amenazas a los miembros del gobierno local, desde los discursos neutralizadores que se aprovecharon de la asimetría en el acceso a los medios de comunicación hasta el famoso ataque a la sede de la Marea), pero casi siempre sin el respaldo de un debate colectivo sobre su legitimidad. Nadie entendió el contexto político actual como una oportunidad para, por lo menos, optar por una insumisión radical ante el uso de la violencia. En este sentido, si bien algunas de las acciones y reacciones de las personas alrededor de A Insumisa son injustificables desde la perspectiva social y política, en términos históricos parece más preocupante el posicionamiento del gobierno local: por triste que parezca, es posible que el relato construido, principalmente desde la administración municipal y los medios de comunicación masivos, pero también desde A Insumisa, tenga como consecuencia que, finalmente, el desalojo incluso signifique un aumento del apoyo electoral para el partido del gobierno. Ninguna prueba sería más clara del fracaso de la vía municipalista para recomponer el Estado y su conexión con la “gente del común” que la aceptación de la violencia institucional como medio de resolución de este tipo de conflictos sociales.


El segundo artículo sería una hipótesis sobre cómo se podría abordar el asunto para lograr la continuidad del CSOA en sus mismos términos de autonomía. Las acciones a realizar serían las siguientes. 1) A partir de la okupación de la parcela y la constatación de su condición social y abierta, acelerar la cesión del suelo por parte de Defensa para iniciar lo antes posible el proceso de reconocimiento del CSOA por parte del Ayuntamiento (un reconocimiento unilateral, que ya se vería con el tiempo qué significa materialmente, pero que en un principio no necesitaría ni la voluntad explícita ni la participación de la asamblea). 2) Trabajo de pedagogía en la ciudad sobre las cualidades de este tipo de espacios, una labor fundamental que, por desgracia, no fue asumida por ninguna de las partes, poco por parte de A Insumisa y nada por parte del Ayuntamiento: lo fundamental en esta situación era que, por lo menos, una parte significativa de la ciudadanía sintiera curiosidad por conocer de primera mano lo que allí estaba sucediendo. 3) Estudio técnico sobre la necesidad de trasladar la inversión de Fomento hacia los otros edificios de la parcela para hacer el mejor uso posible de los recursos públicos. Diálogo con el ministerio. Si no acepta, batalla política: frente a la muy probable condición estratégica de la licitación como herramienta del PP local y estatal y frente al discurso de la imposibilidad de frenar la inercia burocrática, debate público sobre los argumentos técnicos que recomiendan replantear el proyecto en el nuevo contexto de la ciudad. Si así tampoco acepta el ministerio, inicio del proceso para tumbar el proyecto mediante “ingeniería jurídica” como haría cualquier otra organización de interés urbanístico: búsqueda de defectos formales en la propuesta, explotación de las cualidades patrimoniales relativas a las edificaciones de la parcela y a la muralla de la ciudad vieja, explicitación de la inexistencia del proyecto cultural (CIDEA) que dio origen al proyecto arquitectónico, etc. 4) Una vez paralizadas las obras en los espacios en uso, el Ayuntamiento ya tendría la carta negociadora que podría asumir la asamblea: la posibilidad de su continuidad. 5) Trabajo de innovación jurídica: aquí es donde entran los aprendizajes de la experiencia napolitana. Respeto a la autogestión: reconocer la informalidad como forma de organización social legítima, es decir, frente a los cargos convencionales, la responsabilidad distribuida, anónima, para la gestión de los comunes. Respeto a la autoconstrución: imaginar fórmulas para acercarse al Código Técnico de la Edificación desde los tiempos y metodologías de los procesos de trabajo colectivo. 6) Simultáneamente, formular nuevas exigencias y mínimos para la negociación con la asamblea, por ejemplo: la realización conjunta de un plan de obra para permitir la rehabilitación de los dos edificios sin uso, un plan de mejora autogestionada de las edificaciones del CSOA en términos de seguridad estructural, anti-incendios y de accesibilidad, y un plan de uso compartido de la parcela para cuando entren en funcionamiento los otros edificios como equipamientos municipales.


El tercero artículo profundizaría en la perspectiva técnica, quizás la más útil para sustentar, no sólo el interés público objetivo de la paralización de las obras y de la continuidad de A Insumisa, sino la exigencia ética de evitar la sinrazón. Para empezar, se describirían las edificaciones existentes en términos arquitectónicos con el apoyo de los informes sobre la parcela realizados por los catedráticos de la UDC Pérez Valcárcel y Soraluce Blond (ambos profesores en la E.T.S. de Arquitectura de A Coruña, el primero redactó en 2014 el informe sobre el estado de la estructura de las naves incluido en el proyecto definitivo, y el segundo realizó en 2013 un estudio sobre las murallas de la ciudad vieja en el que se incluye un análisis de la parcela de la Comandancia). En resumen: la parcela cuenta con cinco edificaciones en la actualidad. Las tres naves delanteras que conformaban junto a los espacios exteriores anexos el CSOA y que no tienen valor arquitectónico salvo algunos de sus elementos estructurales; una nave central en muy mal estado, pero que conserva sus paramentos, con una singular estructura metálica y una fachada de grandes vidrieras que conforman un lugar polivalente de una enorme calidad espacial; y un edificio de los años treinta, antigua residencia de oficiales, con una arquitectura racionalista volumétricamente muy potente y con espacios de gran interés como la azotea o las estancias mirador.

A continuación, se analizarían los valores urbanísticos del proceso de uso ciudadano representado por A Insumisa. Se hablaría de la prevalencia del uso frente al abandono de la ciudad en términos de racionalidad, así como sobre la propia legitimidad urbanística que adquieren estos usos una vez la ocupación de estos lugares por procesos y colectivos informales no es una casualidad, sino que forma parte de la teoría urbana y tiene cada vez un mayor grado de aceptación en el campo de los estudios urbanos críticos (TAZ, terrain vagues, terceros paisajes, post- it cities, etc.). Se hablaría también de la condición de diferencia radical a escala metropolitana que representa el CSOA, de su relevancia en términos de diversidad urbana, una de las búsquedas fundamentales de la investigación sobre la ciudad contemporánea. Se hablaría por último de los “comunes urbanos”, un campo de interés a escala global de primer orden en la actualidad, y de su condición de laboratorio en un sentido multidimensional (en términos de organización colectiva, autoconstrución, prácticas culturales, sociales o políticas, etc.).

Conclusión: si se piensa en la parcela de la antigua Comandancia desde el análisis arquitectónico y urbanístico, es imposible justificar una intervención que implica invertir recursos públicos en la rehabilitación de tres naves que no tienen valor patrimonial y que ya estaban siendo rehabilitadas y acogiendo usos ciudadanos (implicando además su eliminación), mientras se deja avanzar hacia ruina total a los otros dos edificios de la parcela, estos sí con una clara condición de patrimonio arquitectónico y sin usos formales (a excepción de las incursiones esporádicas de la juventud) desde finales del siglo pasado.


El cuarto artículo sería una descripción de algunos de los usos y procesos experimentados en el CSOA y relacionados con cuestiones de debate de la máxima actualidad: las realidades que dan cuenta de la singularidad de este tipo de comunes urbanos respeto a los centros cívicos municipales. Ni mejores, ni peores, pero sí muy diferentes y necesarios para asegurar la riqueza y la diversidad del ecosistema social, cultural y político de la ciudad. El desalojo de A Insumisa implica que lo público recupera un espacio para lo público a costa de destruir un espacio de lo común. Ningún espacio es 100% accesible. Hay mucha gente que jamás entra en un centro cívico y otra que no va nunca a los centros sociales autónomos. La diferencia relevante es que en la actualidad existen 28 centros cívicos o similares en el municipio de A Coruña. Y sólo había un CSOA.

Se hablaría aquí de conceptos como el empoderamiento feminista, a través de experiencias de asamblea donde, en presencia de hombres más mayores y con más experiencia en procesos de okupación, eran mujeres jóvenes las que tomaban la voz en los momentos clave. O de la responsabilización y solidaridad radical con los excluidos, algo percibible en las actividades relacionadas con los presos o en un debate sublime sobre la necesidad de dar espacio a las personas “problemáticas” del barrio, aunque eso signifique tener que gestionar sus conflictos. Se hablaría también de la intensidad de las relaciones humanas que se forjan en los experimentos de acción ciudadana directa como este, en el que, entre otras cosas, son sólo los cuerpos voluntarios los que ponen en crisis a algunos de los grandes temas que dificultan la vida en las ciudades, desde la legislación vigente, al urbanismo hegemónico, la mercantilización total del suelo o el control sobre las actividades sociales no normativas. Se intentaría además, contra lo relato de la “superioridad” del público, explicar la apertura radical de los comunes, en este caso, a través del ejemplo de los skaters, que construyeron una pista de patinaje increíble únicamente por y para la acción, sin necesidad ninguna de participar en el posicionamiento político o en el funcionamiento cotidiano de la asamblea (una posibilidad fomentada además por las condiciones del lugar: su tamaño y diversidad de espacios y su centralidad urbana). O también, frente al relato de la “competencia desleal”, la necesidad de la diversidad y la relevancia de este tipo de lugares en el ecosistema sociocultural global: por ejemplo, los múltiples grupos de música que participaron del espacio y que de otro modo no habrían visitado la ciudad pues no disponen de otros circuitos.

Muchos otros temas serían tratados aquí: desde la territorialización por grupos de chavales y chavalas de ciertos espacios del CSOA sin, aparentemente, el más mínimo interés político, hasta el cariño infinito que expresaba la materialidad de las instalaciones para la gimnasia y el boxeo o la condición de auténtico “laboratorio de innovación ciudadana” que representaba, ante la falta de conexión con la red, el sistema de recogida de agua de la lluvia ideado.


Como no podíamos hacer esos cuatro artículos, hicimos el mapa adjunto, que representa los principales espacios liberados mediante su okupación para el desarrollo de actividades colectivas autogestionadas surgidos en las últimas décadas en A Coruña metropolitana. En este presente que una vez más se demostró irracional e injusto, representar el pasado parece lo más oportuno para entender la consistencia de este tipo de materializaciones de los comunes y confiar en la seguridad de su futuro. Dos deseos: a) Que el próximo gobierno local que se encuentre con este dilema tenga una mayor ambición política, para no claudicar ante la lógica imperial de la sinrazón y la violencia, y para asumir la existencia y la necesidad de los afueras al poder institucional; y b) Que llegue ese siguiente dilema cuanto antes.* Justo después de escribir este artículo, comenzaron a producirse detenciones de varias de las personas que participaron en las concentraciones frente al centro social el día del desalojo. Siendo testigos directos de lo que allí sucedió, tenemos que decir que algunas de las afirmaciones del relato policial sólo pueden ser calificadas de errores inexplicables e injustificables o directamente de mentiras, así como que los delitos de los que son acusados varios vecinos de la ciudad son un auténtico disparate muy acorde con el contexto de descrédito creciente en la justicia estatal. Un nuevo paso en la represión de los movimientos sociales de la ciudad y un nuevo error de las instituciones públicas que no ayuda a tener esperanza en un pronto reconocimiento de los comunes urbanos en A Coruña.Sin comentarios

«COMÚNS URBANOS: A experiencia napolitana»
Conversa aberta, o venres 25 de maio ás 19:00h na Fundación Luis Seoane (A Coruña)
[SUSPENDIDO]


Actualización do 23 de maio de 2018:


CSOA_A_Insumisa_23-05-2018


Esta é a imaxe de hoxe no CSOA A Insumisa.

Agora mesmo non temos moito máis que dicir que isto:Por suposto, pedímosvos desculpas a Giuseppe, Marguerita e Ana, encantaríanos poder aprender e debater con vós. Noutra ocasión será!


Publicación do 21 de maio de 2018:


comúns_urbanos_cartaz


Este venres 25 de maio estaremos na Fundación Luis Seoane para participar na conversa aberta «Comúns urbanos: A experiencia napolitana» xunto a Giuseppe Micciarelli e Margherita D’Andrea (Nápoles) e Ana Méndez de Andés (Madrid).

Dada a singularidade do momento actual con respecto aos “comúns urbanos” na Coruña, é preciso remarcar que a nosa participación neste foro non implica de ningún xeito o apoio á estratexia do goberno municipal para encarar o seu conflito co CSOA A Insumisa. Entendemos que a vía aberta pola experiencia napolitana é tremendamente potente e ilusionante, mais non pode ser a única posibilidade para que estes bens comúns (como os centros sociais autoxestionados e/ou okupados) sexan sustentables no contexto actual das nosas cidades.

Cremos que é indispensable pensar este conflito cunha maior ambición política, é dicir, entendendo a necesidade de dar espazo a unha “ecoloxía de utopías” na cidade que acolla tamén a lexitimidade da diferenza radical, unha cuestión que podería traballarse a partir dunha sorte de “teoría da retagarda” capaz de reaccionar ante os procesos sociais existentes e non só segundo programas ou plans predefinidos. Interésannos estes dous conceptos, introducidos por Boaventura de Sousa Santos nunha entrevista publicada hai uns días, porque, en realidade, non veñen máis que a falar de búsquedas transversais a moitos dos pensamentos contemporáneos valorados por unha parte das veciñanzas que respetan ao partido que goberna a cidade e convoca o evento, mais tamen por boa parte da comunidade arredor do centro social okupado: desde Ramón Grosfoguel a Marina Garcés, desde Manuel Delgado a Yayo Herrero, desde David Fernández a Silvia Federici.

Sexa como sexa, esta conversa aberta servirá para coñecer a interesantísima “revolución xurídica dos bens comúns” que se está a experimentar en Nápoles nos últimos anos. Pola nosa banda, tentaremos introducir tamén as posibilidades do “distrito do común” formulado na proposta inicial de reorganización do municipio da Coruña en distritos, debater sobre as semellanzas e diferenzas entre o concepto de “comúns urbanos” e os nosos montes comunais en man común e, sobre todo, axudar a que se siga pensando colectivamente como evitar a senrazón e a inxustiza á que semella abocado o proceso social representado polo CSOA A Insumisa* na Coruña.


* Unha análise inicial da cuestión específica da Insumisa e do noso posicionamento ao respecto pódese consultar no artigo «CSOA A Insumisa: Actualidade, necesidade, continuidade» e na entrevista-conversa «A difícil relación entre o goberno da Marea Atlántica e o Centro Social Ocupado A Insumisa» (O Salto Galiza, 16/01/2018). Ademais, tamén se poden consultar as publicacións realizadas durante estes meses no Twitter coa etiqueta #CSOAInsumisa.


Sin comentarios

Hackatón – Ciudadanía Activa y Aprendizaje No Formal / 5, 6 y 7 de abril / IDYS – Instituto Do It Yourself (Madrid)

Hackaton_Vallecas


Esta semana participaremos en el #HackNoFormal organizado por el IDYS (Instituto Do It Yourself) en Vallecas (Madrid).

Nuestra pequeña aportación será una de las “píldoras de aprendizaje para el diseño colaborativo”, en concreto la de “negociación”, pero mucha atención al impresionante programa y lista de participantes del Hackatón.

La asistencia es libre y gratuita, solo hay que apuntarse aquí.

Introducción a la presentación de Ergosfera (06/04/2018):


Problemas, dudas y aprendizajes en torno
a los procesos de negociación urbana


Como aportación al debate sobre la “negociación” en el marco de los procesos de “diseño colaborativo” (la “píldora de aprendizaje” que desarrollaremos desde Ergosfera), introduciremos muy brevemente seis cuestiones problemáticas alrededor del concepto y la práctica de la negociación urbana.

Estos seis problemas serán definidos desde nuestra experiencia alrededor de la relación con y entre cuatro agentes urbanos principales: la ciudadanía en general, la sociedad organizada, las instituciones públicas y los medios de comunicación masivos.

La presentación será así una forma de compartir aprendizajes y dudas sobre las cuestiones que median y determinan los procesos de negociación entre comunidades, organizaciones e instituciones, a partir de preguntas como: ¿quién puede participar en la negociación?, ¿cómo se distribuyen los roles y la información de partida?, ¿quién marca la agenda y dirige el debate público? o ¿cómo se construyen los límites de la negociación desde lo social, la legislación y la política?

Las seis cuestiones problemáticas que se introducirán son las siguientes:

1) Los prejuicios y la desconfianza entre las partes enfrentadas en un conflicto.

2) El papel activo de la falta de información pública en el funcionamiento del sistema urbanístico-inmobiliario.

3) El secuestro de debates necesarios para asegurar la pluralidad informativa en la conformación de la opinión pública y los ataques mediáticos directos contra los procesos urbanos críticos.

4) La falta de reconocimiento interno y externo de los colectivos que comparten un deseo o que están afectados por un problema común.

5) La continua necesidad de trabajar con la difícil relación legalidad-legitimidad.

6) Los límites de los campos más abiertos a lo experimental, como el arte contemporáneo, el mundo cultural o las políticas post-15M que han llegado al poder en varias ciudades españolas.


Sin comentarios

«A Coruña, fronte da ría. Propostas para o porto»
Xornada de debate + Exposición
Sábado 27 de xaneiro / Fórum Metropolitano


Microsoft Word - cartel jornadas

Organiza: [AA.OO*] ARQUITECTURAS OCASIONALES

Proyectos para los muelles / La Opinión A Coruña / 23-01-2018


Sin comentarios

CO URBANISMO NOS TALÓNS
Impulso dunha comunidade de aprendizaxe e práctica arredor dos territorios habitados da Coruña que o urbanismo vixente propón transformar

gif_portada_480px


Co urbanismo nos talóns é un proxecto para impulsar unha comunidade de aprendizaxe e práctica arredor dos territorios habitados da Coruña que o urbanismo vixente propón transformar.

O núcleo desta comunidade serán as veciñanzas directamente afectadas pola presión urbanística do PXOM, é dicir, aquelas que nalgún momento poderían ser desprazadas dos seus lugares de residencia por habitar en edificacións que o planeamento vixente contempla eliminar ou transformar radicalmente.

Co urbanismo nos talóns aspira a ser a fase inicial dun proceso de máis longo percorrido e xa autónomo, se así o entenden oportuno as persoas participantes.

Nesta primeira fase está sendo desenvolvido por Ergosfera, como parte do programa de proxectos de innovación social para 2017 do Co-Lab, o Laboratorio Cidadán da Coruña impulsado pola Concellaría de Participación e Innovación Democrática do Concello da Coruña.


MÁIS INFORMACIÓN:

Na web do proxecto, aquí

ou no Twitter, coa etiqueta #CoUrbanismoNosTalóns
PRÓXIMOS EVENTOS:


2º ENCONTRO
Sábado 16 de decembro
17:00h
Centro Cívico Eirís


cartel_encontro_20171216_blog


1º ENCONTRO
Venres 24 de novembro
19:15h
Centro Cívico A Silva


cartel_encontro_20171124_blog


comments are off for this post

«Avenida da Vedra. Barreira ou barrio?»
ROTEIRO / Mércores 26, 19:00h / C.C. de Palavea
FALADOIRO / Xoves 27, 20:00h / C.C. de Monelos

lavedra_roteiro_e_faladoiro_480

Máis información sobre as actividades aquí


comments are off for this post

«Laboratorio cultural? Benidorm»
Conversa no CulturaLab da Primavera (USC) “Olladas arredor da cultura contemporánea”
Sábado 20 de maio / 18:20h / Casa do Saber, Lugo

cartel_480

Más información sobre el evento, aquí.

PRES_LUGO_0.0_480

El próximo sábado 20 continuaremos con el análisis de Benidorm a través de una conversación en el CulturaLab da Primavera, un curso dirigido por Fran Quiroga, organizado por la Universidad de Santiago de Compostela como parte del Máster de Servizos Culturais, y titulado “Olladas arredor da cultura contemporánea”.

En ese contexto, nuestra aportación consistirá en una presentación titulada “Laboratorio cultural? Benidorm”, y tratará sobre los pequeños descubrimientos y dudas que nos están surgiendo durante el desarrollo de un proyecto de investigación sobre la urbanidad y el urbanismo de Benidorm, ya que muchas de ellas se pueden encuadrar en el difuso ámbito de “lo cultural” y en el debate sobre su papel en la realidad material y funcional de la ciudad.

Laboratorio cultural? Benidorm
VÍDEO DE LA PRESENTACIÓN
20 de mayo de 2017


comments are off for this post

«Dos descampados»
Presentación en #OUTsiders2017 “No hay centro para tanta periferia”
Sábado 6 de mayo / LaFábrika detodalavida (Los Santos de Maimona)

OUT_SIDERS_480

Toda la información sobre el evento aquí.dos_descampados_480

Como aproximación al tema del festival, “No hay centro para tanta periferia”, la presentación de Ergosfera consistirá en una breve introducción a dos de los descampados que hemos analizado en los últimos años: uno en las Riberas del Guadaira en Sevilla (famoso gracias a una fotografía anónima en la que se veía una furgoneta de la Junta de Andalucía quemando documentos) y otro en la Partida Armanello en Benidorm (uno de los grandes planes parciales de la costa mediterránea paralizado desde hace décadas por las irregularidades del proceso urbanístico).


comments are off for this post

«Teoría da paisaxe. Xusto recoñecemento ou nova colonización?»
Presentación nas VI Xornadas de Urbanismo e Socioloxía “Somos paisaxe”
Xoves 27 de abril / Facultade de Socioloxía (UDC)

I CICLO DE CONFERENCIAS SOCIEDAD Y TERRITORIO


PRES_PAISAXE_blog


Este xoves 27 participaremos nas VI Xornadas de Urbanismo e Socioloxía “Somos paisaxe” cunha presentación titulada «Teoría da paisaxe. Xusto recoñecemento ou nova colonización?». A charla tratará de abordar ese concepto tan difuso (e tan mediático na actualidade) de “paisaxe” a partir dunha análise crítica desde a perspectiva do proxecto Eu si quero feísmo na miña paisaxe!, un traballo de investigación sobre o territorio galego que levamos varios anos desenvolvendo de xeito intermitente.


comments are off for this post

«Turismo parece, ciudad es. Benidorm»
Presentación en la FETSAC’17 – Trashumancias
Martes 4 de abril / 11:00h / ETSAC

17436097_814429092038844_8188689495244835063_o

El próximo martes, en la FETSAC’17, presentaremos el inicio de un trabajo de investigación sobre Benidorm al que llevamos mucho tiempo dándole vueltas, pero que aún no habíamos materializado en un formato compartible (sólo tres pequeños posts: uno de ellos con varios gifs sobre algunas primeras impresiones sobre la ciudad, una recopilación de textos y documentos de interés sobre el caso Benidorm, y un artículo mínimo y una fotografía de un lugar muy concreto, el descampado de la Partida Armanello, que hicimos como parte de otro proyecto).

PRES_BENIDORM_blog

La presentación se titulará “Turismo parece, ciudad es. Benidorm”, y en ella intentaremos exponer los valores urbanos de una ciudad espectacular que una buena parte de la opinión pública sólo es capaz de relacionar con elementos supuestamente negativos como el turismo masivo o los rascacielos a pie de playa.

A través del estudio de un ámbito muy significativo de la ciudad, tres piezas urbanas en el entorno de la playa de Levante (el ensanche, la propia playa y la Partida Armanello), introduciremos algunas de las grandes aportaciones urbanísticas de Benidorm (como la maravillosa combinación de la calle-corredor-bazar con la alta densidad de las tipologías en altura y las condiciones ambientales óptimas de los espacios públicos y privados), así como las interesantísimas dudas que introduce sobre algunos de los debates urbanísticos contemporáneos: como la inesperada aparición de identidad y reconocimiento colectivo, entre humanos y con el propio territorio urbano, a partir de conceptos con mala prensa como el turismo, lo genérico o lo masivo; o como la increíble vitalidad de sus calles derivada del equilibrio alcanzado entre una planificación urbanística pionera y procesos paralegales que han acabado teniendo una influencia fundamental en su urbanidad.

Producto genuino de lo mejor siglo XX (y amenazado por lo peor del XXI), si no existiera Benidorm, habría que inventarlo.

Turismo parece, ciudad es. Benidorm
VÍDEO DE LA PRESENTACIÓN
4 de abril de 2017comments are off for this post

Presentación del libro “Cartografía de la ciudad capitalista” / Martes 3 de enero de 2017 (20:00h)

2017_01_03_CartelPresentacioCartografia_Coruña

Más información

VÍDEO DEL EVENTO


comments are off for this post

El nuevo C.S.O. (Comandancia de Obras), el Proxecto Cárcere y el Laboratorio Cidadán Co-Lab como infraestructuras/herramientas de producción social y cultural

IMG_PLAT_Ergosfera

Pequeño esquema* en torno a las polémicas y debates cruzados desarrollados este fin de semana alrededor del obradoiro del Co-Lab desarrollado en el Centro Ágora y las jornadas de apertura del nuevo Centro Social Okupado de la antigua Comandancia de Obras en la avenida do Metrosidero.

La cuestión fundamental y, por resumir, es que en este momento se están conformando, por lo menos, tres procesos cuyo objetivo es servir de plataforma para las prácticas sociales, políticas, culturales e incluso económicas que hasta el momento no cuentan con espacios o infraestructuras en A Coruña. La diferencia fundamental entre ellos, además de la fase del proceso en la que se encuentran, es el tipo de relación que plantean, en origen, entre la ciudadanía (movimientos y centros sociales, organizaciones, plataformas y colectivos ciudadanos, y personas a nivel individual) y la institución, básicamente el Concello da Coruña en este caso.

Como inicio de un debate evidentemente más complejo e interesante, simplemente queríamos aportar una visualización de estos tres procesos que permita su entendimiento dentro de un contexto urbano y político determinado y común. Un contexto en el que, en noviembre de 2016, lo poco que está claro es que hay un gobierno municipal al que la ciudadanía activa está obligada a forzar a desbordar sus límites y protocolos de funcionamiento convencionales.

Hablamos de tres procesos basados, con más y menos radicalidad, en conceptos compartidos como la apertura del conocimiento, la cultura libre, el antiautoritarismo, la autogestión, el feminismo, los comunes, etc. Sin más, cada uno con sus potencias, debates y problemáticas asociadas, forman en conjunto un ecosistema muy esperanzador para la producción social de la ciudad en los próximos tiempos.

* La imagen del esquema fue actualizada en enero de 2018, incluyendo el nombre del C.S.O. A Insumisa, que en noviembre de 2016 aún no había sido decidido. El documento original se puede consultar aquí.


4 comentarios

O QUE PODE UNHA LIÑA. COMÚNS, FEMINISMOS E RURALIDADES NAS ESTRADAS-RÚA GALEGAS / Sábado 26 de novembro / Friol > A Pereira – Carballo (Lugo)

o_que_pode_unha_liña_480

Máis información na web do PEMAN


O que pode unha liña.
Comúns, feminismos e ruralidades nas estradas-rúa galegas


Sesión do Programa de estudos en mancomún que consistirá nun roteiro comentado e debatido ao longo da estrada-rúa LU-934, entre Friol e A Pereira – Carballo (Lugo). Tratarase dun percorrido, de 6,5 km aproximadamente, no que iremos comentando, describindo e documentando os elementos desta forma de urbanización xenérica en Galicia vinculados cos tres eixos do programa de estudos: comúns, feminismos e ruralidades como perspectivas de análise coas que poder entender á urbanidade das estradas-rúa, os conflictos que xera, mais tamén as súas potencialidades como estructura principal da forma na que se declinou en Galicia a cidade difusa.

¿Como se viven e quen practica os bordos destas vías? ¿Qué formas arquitectónicas promoven máis e menos posibilidades de acontecementos urbanos? ¿Poden establecerse progresións lineais de máis a menos ruralidade a medida que avanzamos polas estradas-rúa? ¿Cal é o papel dos feminismos nunha forma urbana que parece dominada polo home-branco-sano-e-motorizado? ¿Baixo que formas aparecen os comúns nuns territorios onde o público e o privado se dilúen de diversos xeitos? ¿É o impuro, o que carece dunha orde planificada, un lugar máis proclive á recaptura popular?
Materiais de traballo para a sesión:

Deixamos a continuación varios materiais que poden ser de axuda para contextualizar o territorio onde se desenvolverá a sesión. Por unha banda, unha pequena selección de gráficos e imaxes sobre o ámbito:

Pílulas de contexto demográfico, culturas materiais e sustancia arquitectónica na estrada-rúa LU-934 / Camiño a Sobrado dos Monxes / Avenida de Santiago
Ergosfera (2016)

sustancia_arquitectonica_gif

Por outra banda, unha selección de cartografías do ámbito de estudo provintes do PXOM do Concello de Friol (un documento aprobado inicialmente en 2013, pero aínda non aprobado definitivamente) e do Visor de Información Xeográfica de Galicia. O primeiro documento, os planos de ordenación a escala 1/5000 é a mellor cartografía atopada, polo que se recomenda levalo impreso en tamaño A4 xa que pode ser de gran axuda para a ruta.

Planos de Ordenación – E:1/5000
PXOM do Concello de Friol (2013) / Otea Planos y Proyectos, S.L.P. – Concello de Friol

Ortofotografías do Voo Americano (1956-1957) – E:1/5000
Información Xeográfica de Galicia / Instituto de Estudos do Territorio – Xunta de Galicia

Planos de Información – E: 1/2000
PXOM do Concello de Friol (2013) / Otea Planos y Proyectos, S.L.P. – Concello de Friol

Planos de Ordenación e Xestión do Solo Urbano e Urbanizable – E:1/1000
PXOM do Concello de Friol (2013) / Otea Planos y Proyectos, S.L.P. – Concello de Friol

Planos de Ordenación dos Núcleos Rurais – E:1/2000
PXOM do Concello de Friol (2013) / Otea Planos y Proyectos, S.L.P. – Concello de Friol

Plano dos Usos do Solo – E:1/25000
PXOM do Concello de Friol (2013) / Otea Planos y Proyectos, S.L.P. – Concello de Friol

Plano dos Montes Veciñais en Man Común – E:1/25000
PXOM do Concello de Friol (2013) / Otea Planos y Proyectos, S.L.P. – Concello de Friol

Planeamento vixente (NSP, 1987) – E:1/4000
PXOM do Concello de Friol (2013) / Otea Planos y Proyectos, S.L.P. – Concello de Friol

E por último, información sobre o proxecto “Adaptación da LU-934 (Friol – Límite de provincia) ao plan de baixa IMD mellorada”, a última gran transformación da estrada-rúa inaugurada en xaneiro de 2015 (polo que as imaxes actuais de Google Street View, de agosto de 2012 e maio de 2014, non reflicten o estado actual do ámbito). É importante ter isto en conta porque nos permitirá avaliar directamente as lóxicas urbanísticas e políticas a través das cales se entenden e se formulan as intervencións sobre as estradas-rúa galegas na actualidade.

Adaptación da LU-934 (Friol – Límite de provincia) ao plan de baixa IMD mellorada

* Estes materiais, sempre ao redor dos nosos temas de investigación xenéricos, son só a base sobre que esperamos construir o relato deste territorio a partir das perspectivas de análise propostas polo PEMAN: comúns, feminismos e ruralidades.


comments are off for this post

COUSA DE ELVIÑA / Documentación producida


—————————————————————————————-
Actualización / Agosto 2016

Todos os materiais producidos no proxecto Cousa de Elviña
están xa recompilados nesta web
—————————————————————————————-


Enlazamos a continuación os materiais producidos para o proxecto Cousa de Elviña (pódese consultar aquí un pequeno texto introductorio) e recordamos que os lugares e datas da exposición son as seguintes:


Pazo Municipal (María Pita)
do 4 ao 8 de xullo

Concellaría de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda (Monte Alto)
do 11 ao 15 de xullo

Sede do Ministerio de Fomento na Coruña (Polígono de Elviña)
do 18 ao 22 de xullo

S.R.D.C. Tempo Novo (Elviña)
a partir do 26 de xullo

Pódese descargar o
DOCUMENTO COMPLETO en PDF (127 MB)
ou cada un dos paneis por separado en JPG ou PDF:

Cousa_de_Elvina_01_JPG_480

JPG (6,02 MB)

Cousa_de_Elvina_02_JPG_480

JPG (3,54 MB)

Cousa_de_Elvina_03_JPG_480

JPG (5,73 MB)

Cousa_de_Elvina_04_JPG_480

JPG (6,96 MB)

Cousa_de_Elvina_05_JPG_480

JPG (4,99 MB)   /   PDF (40,0 MB)

Cousa_de_Elvina_06_JPG_480

JPG (6,46 MB)   /   PDF (6,35 MB)

Cousa_de_Elvina_07_JPG_480

JPG (6,24 MB)   /   PDF (2,87 MB)

Cousa_de_Elvina_08_JPG_480

JPG (7,23 MB)   /   PDF (12,2 MB)

Cousa_de_Elvina_09_JPG_480

JPG (7,91 MB)   /   PDF (13,9 MB)

Cousa_de_Elvina_10_JPG_480

JPG (6,08 MB)

Cousa_de_Elvina_11_JPG_480

JPG (4,85 MB)


2 comentarios

Estudios previos e informe sobre el proceso participativo para la organización del municipio de A Coruña en distritos

IMG_BARRIOS_2400


Estos últimos meses hemos estado trabajando en una serie de materiales para pensar la organización del municipio de A Coruña en distritos. El trabajo, que se acaba de hacer público en forma de un documento y un mapa, sintetiza los estudios previos y el informe sobre el proceso participativo realizado entre septiembre y noviembre de 2015.

Pensar esta nueva división municipal es un proceso muy emocionante porque implica directamente la concurrencia de lo territorial y lo político como partes de un proyecto intencionado (pero sin el lastre de los intereses inmobiliarios que dominan la práctica urbanística), de ahí que, aún siendo un proyecto transversal del Ayuntamiento de A Coruña, esté dirigido por las concejalías de Participación e Innovación Democrática y Regeneración Urbana y Derecho a la Vivienda.

La realización de este informe supuso el descubrimiento de muchas condiciones urbanas y lugares de A Coruña que desconocíamos, pero, sobre todo, nos obligó a analizar un territorio a partir de una delimitación abstracta e irrelevante urbanísticamente (el municipio), una cuestión normalmente despreciada por lo que tiene de irracional, pero que en este caso permitió plantear la homogeneidad radical en términos de importancia y legitimidad de cada microfragmento del territorio analizado, es decir, mirar el hecho urbano obviando a priori toda gradación o cualificación referida a parámetros como centro-periferia, urbano-rural o consolidado-no consolidado.

Toda la información producida, bajo una licencia Creative Commons, se puede consultar y descargar libremente en la web del Ayuntamiento de A Coruña o en la de Ergosfera.


INFORME_GIF* Los contenidos del informe son los siguientes:

I.- INTRODUCIÓN

II.- ESTUDOS E ANÁLISES

1.- Estudo conceptual: os distritos como forma de organización municipal
2.- Estudo da lexislación relacionada coa organización municipal en distritos
3.- Estudo da organización municipal en distritos noutras cidades
4.- Análise do proceso participativo para organizar o municipio da Coruña en distritos
5.- Estudo doutras divisións históricas e actuais do municipio da Coruña
6.- Estudo dos barrios da Coruña como base para a organización municipal en distritos

III.- CONCLUSIÓNS

7.- Informe dos criterios adoptados e dos debates abertos como conclusión da primeira fase do proceso para organizar o municipio da Coruña en distritos
8.- Avance dos seguintes estudos previos á proposta de división municipal en distritos

IV.- ANEXOS

V.- ÍNDICES


** Se trata de un trabajo, sobre todo en lo referido al mapa de los barrios y otros ámbitos de identidad y reconocimiento colectivo, que se encuentra en una fase inicial y que, por lo tanto, contiene errores y olvidos de todo tipo. Para empezar, en el mapa de las 305 entidades aún quedarían varias sin señalar y delimitar, como Xuxán (entre As Cernadas y Galán), A Artística (entre Meicende y Nostián) o las Illas de San Pedro.


*** En este proyecto, Ergosfera han sido: Iago Carro, Ricardo Leonardo, Ramón Fernández, Cristina Canto y Pablo P. Golpe. Y hemos contado con la colaboración de: Gustavo Cao, Daniel R. Cao, Xosé Manuel S. Rei y toda la gente de las concejalías y servicios municipales implicados, en especial, Natalia Balseiro y Xoán Mosquera.


comments are off for this post

COUSA DE ELVIÑA / Xornada de actividades

COUSA_DE_ELVINA_GIF_480

XORNADA DE ACTIVIDADES EN ELVIÑA:

Mércores 22 de xuño
S.R.D.C. Tempo Novo
Praza de Emilio Jaspe Deza

INSTALACIÓN:

Do 4 ao 8 de xullo
Pazo Municipal de María Pita

Do 11 ao 15 de xullo
Concellaría de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda

Do 18 ao 22 de xullo
Oficinas do Ministerio de Fomento na Coruña

Máis información, na web de ExpontáneasCousa_de_elviña_BLOG


Horarios da xornada de actividades en Elviña (asistencia libre e gratuita):

18:00h / ROTEIRO
polo ámbito de Elviña afectado polo plan parcial “Parque Ofimático” na procura de elementos valorables (ademais das vivendas habitadas): lugares, condicións, árbores, camiños, trazas catastrais, memorias, etc.

20:30h / PRESENTACIÓN
do traballo sobre as vivendas ameazadas de derribo e sobre os procesos de transformación urbana en Elviña (o material que será exposto posteriormente nos lugares seleccionados).

21:00h / DEBATE
coa veciñanza afectada sobre as posibles alternativas ó desaloxo e á destrución das vivendas formulada nos plans urbanísticos vixentes.


comments are off for this post

_el_descampado_

el_descampado_blog

@el_descampado

La actualidad del descampado

Noticias y comentarios recopilados por @ergosfera_org

como parte del proyecto Degradación-Exterioridad-Emergencia_el_descampado_ es una cuenta de twitter en la que iremos recopilando una muestra significativa de tweets donde se haga alguna referencia al descampado. El objetivo de este trabajo es analizar y sintetizar, por una parte, las ideas que marcan su significado social como cosa urbana asociada a una serie de condiciones y valores, y, por otra, los usos que acoge y los ecosistemas humanos y no humanos para los que representa un hábitat más o menos sostenible en la actualidad. Se trata, por lo tanto, de una herramienta muy simple para complementar otros estudios sobre el descampado desde la bibliografía o el trabajo de campo. Estos son algunos ejemplos del tipo de materiales que iremos recopilando:
* Dejamos a continuación una recopilación de los documentos de interés que vamos descubriendo sobre la definición y el estudio del descampado:

Breve elogio del descampado / Manuel Delgado (2015) > [El cor de les aparences]

Civic ecology practices in the “waste grounds” network of Madrid / Mª Auxiliadora Gálvez (2015) > [storify.com]

El descampat com a espai de joc. Algunes referències / Manuel Delgado (2015) > [El cor de les aparences]

Descampados / Carabancheleando (2014) > [Diccionario de las Periferias]

“La charca de la rana” / Lucía García (2013) > [Paseando por Madrid]

Descampados / Javier Grijalbo (2012) > [Apuntes de Campo]

Los descampados / Corazón Rural (2012) > [Jot Down]

Los descampados de promisión de Lara Almarcegui / Julia Ramírez Blanco (2012) > [Quintana]

Elogio y significado del descampado urbano: una propuesta de interpretación (a propósito de Stalker) / Javier Ruiz Sánchez y Pablo Mª García Llamas (2011) > [Actas Icono14]

Good bless empty plots / Alabados sean los descampados / Federico Climent (2011) > [Architectures]

Oda al ‘descampao’ / Eduardo Verdú (2007) > [El País]

Demoliciones, huertas urbanas, descampados / Lara Almarcegui (2006) > [Boletín CF+S]

El temor oficial al descampado urbano / Jorge Luis Marzo (2006) > [soymenos]

Descampados/Áreas de impunidad / Ábalos & Herreros (2002) > [Una nueva naturalidad (7 micromanifiestos)]

Terrain vague / Ignasi de Solà-Morales (1995) > [Territorios]


comments are off for this post

« Página previa   |   Página siguiente »